S našou online kalkulačkou dokážete jednoducho vypočítať bod zvratu a zistiť aké hodnoty musí dosahovať ROI a CPA pre kontrolu a zistenie či sa vaše online podnikanie pohybuje v zelených alebo červených číslach.

  1. Kalkulačka ROI a CPA
  2. Rozdiel medzi ROI a ROAS
  3. Príklad výpočtu pre e-shop a porovnanie s výkonnosťou kampaní

Priemerná veľkosť objednávky

E-commerce metrika, ktorá udáva priemernú veľkosť nákupu v určitom časovom období. Uvádza sa v eurách. Dokážete ju zistiť v účte Google Analytics.

Marža

Obchodná marža vyjadruje rozdiel medzi predajnou a nákpnou cenou.
Vzorec pre výpočet: Marža = (predajná cena – nákupná)/(predajná)

Náklady na prevádzku

Náklady je potrebné prepočítať na odbavenie jednej objednávky. Do nákladov je možné zahrnúť cenu za obalový materiál, cenu práce na zabelenie 1 balíka zamestnancom, províziu sprostredkovateľom platby a podobne.

Náklady na tovar

Vyjadrujú sumu, za ktorú nakupujete tovar, ktorý následne predávate.
Vzorec pre výpočet: Náklady na tovar = Priemerná veľkosť objednávky * (1 – Marža)

maxCPA – Maximálna cena za akciu (bod zvratu)

Pri prekročení tejto ceny generuje e-shop stratu. Ak je ale cena za akciu nižšia ako max CPA znamená to, že reklama generuje profit.
Vzorec pre výpočet: maxCPA = Priemerná veľkost objednávky – Náklady na tovar – Náklady na prevádzku

minROI – minimálny ROI (Return on Investment)

Hodnota, pri ktorej reklama nevykazuje stratu ani zisk. Vo výpočte sa uvažuje aj s maržou. Ak e-shop dosahuje ROI väčší ako minROI znamená to, že reklamné kampane zarábajú. Uvádza sa v percentách.
Vzorec pre výpočet: minROI = (Priemerná veľkosť objednávky / maxCPA)*100

POMÔŽEME VÁM S ONLINE MARKETINGOM A VÝPOČTOM ROAS

Požiadajte o nezáväznú konzultáciu zadarmo teraz cez náš kontaktný formulár.

2. Rozdiel medzi ROI a ROAS

ROI – Return on Investment – Návratnosť investície

Pri výpočte návratnosti investície ROI uvažujeme s všetkými nákladmi, ktoré ovplyvňujú zisk. Môžu to byť náklady na tovar, poštovné, mzda grafika a podobne.
Vzorec pre výpočet: ROI = [(obrat z reklamy – všetky náklady) / všetky náklady]*100

ROAS – Return on Ad Spend – Návratnosť z investície na reklamu

Do výpočtu zahŕňame len náklady na samotnú reklamu a zárobky z tejto reklamy. Je to metrika, ktorú dokážete získať vo výsledkoch vašich reklamných kampaní. Musíte mať samozrejme správne nastavené meranie konverzií.
Vzorec pre výpočet: ROAS = (obrat z reklamy / náklady na reklamu)*100

3. Príklad výpočtu pre e-shop a porovnanie s výkonnosťou kampaní

Manželský pár Juraj a Petra prevádzkuje e-shop s dámskym oblečením, ktorý denne odošle 25 balíkov koncovým zákazníkom. E-shop prevádzkujú zatiaľ samostatne, nemajú žiadnych zamestnancov.

Priemerná veľkosť objednávky = 44€
Z dát v účte Google Analytics zistili, že priemere nakúpi každý zákazník produkty v hodnote 44€.

Marža = 28%
Majitelia e-shopu Juraj a Petra stanovujú ceny produktov s maržou 22 – 32%. V priemere ich marža dosahuje 28%.

Náklady na prevádzku = 1,2€
Tieto náklady sú prepočítané na odbavenie jednej objednávky. Do nákladov pár, počíta len cenu za obalový materiál a províziu platobných sprostredkovateľov.

Náklady na tovar = Priemerná veľkosť objednávky * (1 – Marža) = 44€ * (1 – 0,28) = 31,68€

maxCPA = Priemerná veľkosť objednávky – Náklady na tovar – Náklady na prevádzku = 44€ – 31,68 – 1,2€ = 11,12€

minROI = (Priemerná veľkosť objednávky / maxCPA)*100 = (44€ / 11,12€) * 100 = 395,68%

Manželia vypočítali maximálnu cenu za nákup maxCPA = 11,12€ a minROI = 395,68%.

Prehľad výkonnosti aktuálnych reklamných kampaní

Google
Cena za nákup: 12,03€
ROAS: 365,68%

Facebook
Cena za nákup: 6,92€
ROAS: 635,685

Podľa výsledkov zistili, že Google reklama je neefektívna. Strata pri každej objednávke je -0,91€.
Facebook reklama dosahuje v porovnaní s Google reklamou lepšie výsledky a generuje zisk. S každou objednávkou si e-shop pripíše +4,2€.